Strefa kursanta

Regulamin

PRAWA I OBOWIĄZKI GMDSS.PL
1. Gmdss.pl jest zobowiązane do terminowego i rzetelnego przeprowadzenia szkolenia we wskazanym w terminarzu mieście, zgodnie z zawartymi na stronie i w mailach z informacjami.
2. Gmdss.pl oświadcza, iż posiada niezbędne certyfikaty i wyszkoloną kadrę do przeprowadzania szkoleń SRC w systemie RYA.
3. Gmdss.pl oświadcza, iż oferowane szkolenie a przede wszystkim uzyskanie po nich świadectwo jest bezterminowe i obowiązuje we wszystkich krajach, które podpisały konwencję GMDSS i STCW (99% krajów).
4. Gmdss.pl oświadcza, iż dysponuje niezbędnym sprzętem do prowadzenia zajęć w tym: radia treningowe firmy Icom, materiały szkoleniowe i autorski symulator pytań testowych.
5. Gmdss.pl oświadcza iż w cenie kursu  350pln, kursant otrzymuje; pełnowymiarowe szkolenie, niezbędne dokumenty, materiały szkoleniowe, dostęp do symulatora pytań testowych, dostęp do strefy kursanta oraz miejsce w sali wykładowej. Kursant zobowiązany jest (od stycznia 2014 roku) dokupić książkę w kwocie 45 pln.
6. Gmdss.pl oświadcza iż zbierane pieniądze w kwocie 60 GBP (pobierane w złotówkach) za wydanie świadectwa są w całości przekazywane do RYA na pokrycie kosztów wydania patentu.
7. Gmdss.pl oświadcza, iż zajęcia organizowane są w specjalnie do tego przystosowanych, nowoczesnych salach konferencyjnych, zazwyczaj w hotelach 3 gwiazdkowych.
8. W przypadku gdy kurs organizowany jest na indywidualne zamówienie, w gestii zamawiającego leży organizacja sali z ekranem i dostępem do WC. Gmdss.pl nie ponosi wówczas jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakość sali i odpowiednią ilość miejsc.
9. Gmdss.pl informuje, iż jedyną dozwoloną formą zapisania się na kurs jest wypełnienie formularza zgłoszenia na naszej stronie. Gmdss.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje umieszczane na temat naszych kursów na innych stronach niż www.gmdss.pl.
10. Gmdss.pl informuje, iż odpowiada tylko za informacje, które prezentowane są na stronie gmdss.pl i w mailach informacyjnych wysyłanych z domeny gmdss.pl.
11. Gmdss.pl nie odpowiada za informacje przekazywane przez pośredników i organizatorów kursów indywidualnych oraz jakiekolwiek osoby trzecie.
12. W przypadku kursów, wykraczających poza zakres oferty prezentowanej na naszej stronie, a przede wszystkim w przypadku kursów indywidualnych np: dla bardzo małych grup lub w miejscach oddalonych, koszt kursu będzie ustalany indywidualnie.
13 Gmdss.pl nie ponosi odpowiedzialności za otrzymane od kursanta dokumenty i dane osobowe.
14. Gmdss.pl oświadcza, iż zebrane dane osobowe kursantów nie będą przekazywane osobom i firmom trzecim.

WARUNKI OGÓLNE
1. Gmdss.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
2. Gmdss.pl zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów poszczególnych kursów w przypadku niedostatecznej ilości dokonanych przedpłat i zgłoszeń oraz innych zdarzeń losowych.  W razie takiego zdarzenia pracownicy Gmdss.pl poinformują każdego uczestnika planowanego kursu i dokonają zwrotu zaliczki.
3. Gmdss.pl ma prawo wprowadzać zmiany w programie kursów.
4. Warunkiem otrzymania świadectwa SRC (Short Range Certyficate), poza uczestnictwem w kursie i dopełnieniem formalności, jest uzyskanie minimalnej ilości punktów na teście w ilości 14 oraz pozytywna opinia egzaminatora.
5. Warunkiem otrzymania świadectwa SRC poza spełnieniem pkt powyższego jest wskazanie poprawnego adresu korespondencyjnego oraz odbiór przesyłki listownej.
6. Gmdss.pl nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie poczty polskiej i brytyjskiej co jest jednoznaczne z tym, iż nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie patentu do kursanta.
7. Gmdss.pl nie ponosi odpowiedzialności za poprawne wypisanie patentu przez wystawcę świadectwa SRC czyli Royal Yachting Assocciation zwane dalej RYA.
8. Gmdss.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydanie patentu przez RYA.
9. Uczestnik kursu oświadcza iż wie o tym, że bierze udział w szkoleniu SRC w systemie brytyjskim RYA
10. Uczestnik potwierdza, iż został poinformowany o tym, że ponowne wydanie świadectwa-duplikatu jest obciążone dodatkową opłatą 60 GBP (pobieraną w złotówkach). W przypadku wystąpienia potrzeby wydania duplikatu, kursant ponosi wszelkie koszty związane z wysłaniem i otrzymaniem korespondencji pocztowej na trasie Kursant-Gmdss.pl-Rya (Anglia)-Gmdss.pl-Kursant.
11. Uczestnik kursu potwierdza, iż został poinformowany o fakcie, iż dostarczona wersja aplikacji \\\"Application Form\\\" w wersji innej niż elektroniczna (w tym wypadku wypisana odręcznie), powoduje poniesienie przez kursanta ewentualnych kosztów wydania duplikatu.
12. Uczestnik kursu potwierdza, iż został poinformowany o tym, że terminowe wysłanie elektronicznego formularza aplikacji na adres office@gmdss.pl jest jedynym dowodem na poprawne wypełnienie dokumentów i podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do RYA.
13. Gmdss.pl oświadcza, iż przeciętny termin dostarczenia świadectwa SRC po ukończonym kursie wynosi ok 5 tygodni (od 3 do 6), a kursant oświadcza iż przyjął to do wiadomości.
14. Gmdss.pl informuje, iż w razie nie otrzymania w terminie kompletu dokumentów, opłat i zdjęcia, termin dostarczenia świadectwa ulega wydłużeniu o co najmniej miesiąc.
15. Obecność uczestnika na kursie jest obowiązkowa, nie ma możliwości podchodzenia do egzaminu bez uczestnictwa w kursie. 
16. Gmdss.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone przez kandydata/tkę w formularzu zgłoszenia na kurs.


NEWSLETTER
1. Wydawcą „Newsletter” są firmy Tropical Sailing Joanna Tarasiewicz, Luxury Sails Sp. z o.o, Luxury Sails Ltd. oraz Sail Excalibur Ltd. zwane dalej "Wydawcy".
2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Wydawców, w sposób cykliczny i bezterminowo, informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”.
3. Usługa subskrypcji Newslettera na stronie gmdss.pl jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
4. Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników dwa do sześciu razy w miesiącu.
5. Newsletter zawiera między innymi reklamy, aktualną ofertę handlową oraz informacje o przewidzianych szkoleniach i promocjach.
6. Zamówienie usługi „Newsletter” przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych; www.gmdss.pl:

 • wpisanie w odpowiednim okienku adresu e-mail, na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter. Okienko dostępne jest na stronie głównej serwisu www.gmdss.pl,
 • wpisanie się na szkolenie poprzez formularz zgłoszenia na kurs na stronie www.gmdss.pl,
 • podanie danych osobowych i kontaktowych telefonicznie lub za pośrednictwem faxu w celu uczestnictwa w oferowanym kursie 

7. Zamówienie przez użytkownika Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji drogą poczty tradycyjnej 
8. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez ponowne wprowadzenie adresu mailowego w okno Newslettera z zaznaczaniem opcji \\\"chcę się wypisać\\\".
9. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.

ZGŁOSZENIE NA KURS I UCZESTNICTWO W KURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w kursach organizowanych przez gmdss.pl  jest:

 • wysłanie dokładnie i bezbłędnie wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który dotyczy określonego miejsca kursu i określonych terminów jego realizacji,
 • dokonanie terminowej wpłaty zaliczki na podane w automatycznej odpowiedzi konto bankowe (wysłanej na wskazany w formularzu adres email). Wpłata winna być zaksięgowana na wskazanym koncie bankowym nie później niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania elektronicznego formularza zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów na kurs decyduje  kolejność wpływu przedpłaty
 • przejście kursu komputerowego oraz przesłanie na adres e-mail: office@gmdss.pl certyfikatu ukończenia pre-testu. Dostęp do szkolenia udostępniany jest 3-5 dni przed rozpoczęciem danego kursu  
 • terminowe stawienie się na kurs na wskazany w mailu informacyjnym adres (wysyłanym na 5 dni przed terminem kursu),
 • dostarczenie najpóźniej w dniu kursu kompletu wymaganych dokumentów i spełnienie niezbędnych formalności.
  Na które składają się;

a. poprawnie, elektronicznie wypełniona aplikacja \\\"Application Form\\\" (w programie do obsługi plików pdf). Aplikacja winna być wypełniona danymi kursanta, według otrzymanej instrukcji i zgodnie z tym co zostało wprowadzone do elektronicznego formularza zgłoszenia. Aplikację kursant dostarcza w formie zadrukowanej kartki A4.
b. zdjęcie kursanta, zwane potocznie dowodowym lub legitymacyjnym o wymiarach 3,5 na 4,5 cm. Zdjęcie może być czarno białe, kolorowe, biometryczne lub paszportowe starego typu.
c. dostarczenie odliczonej równowartości 60 funtów brytyjskich w złotówkach, jako opłaty za wydanie świadectwa
d. wniesienie dopłaty do pełnej wartości opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w PLN oraz zakupienie książki wraz z blankietem MAYDAY w kwocie 45 pln.
e. wysłanie mailem na adres office@gmdss.pl eletronicznej wersji aplikacji (formularz pdf) najpóźniej na dzień przed kursem
f. przesłanie na adres: office@gmdss.pl certyfikatu, potwierdzającego ukończenie kursu komputerowego oraz zdanie pre-testu

2. Otrzymanie elektronicznego zgłoszenia wraz z terminową wpłatą jest rozumiane jako indywidualne zgłoszenie na konkretny termin kursu (data i miasto). 
3. Wysłanie formularza zgłoszenia nie jest gwarancją uzyskania miejsca na kursie.
4. Wysłanie formularza oraz terminowa wpłata nie jest gwarancją pomyślnie zdanego egzaminu.
5. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu niniejszego regulaminu.

WARUNKI ZMIANY MIEJSCA KURSU I REZYGNACJI Z KURSU
1. Dokonując wpłaty za udział w kursie (usługę) uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od zgłoszenia i traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
2. Warunkiem przeniesienia się na inny termin praktycznej części kursu (niż podany w formularzu), bez utraty wpłaty, jest otrzymanie przez nas informacji mailowej na adres office@gmdss.pl o chęci takiej zmiany, do 7 dni przed planowanym kursem. Możliwość przeniesienia się musi zostać potwierdzona przez pracownika gmdss.pl drogą mailową.
3. Chęć przeniesienia w okresie krótszym niż 7 dni przed terminem praktycznej części kursu skutkują utratą dokonanej wpłaty, chyba że strony ustalą inaczej. 

  t

 • 860 zł 749 zł
  Radiotelefon Standard Horizon GX-1100E
 • t

 • 1260 zł 1179 zł
  Najpopularniejszy model RAYMARINE Ray49E
 • t

 • 825 zł 646 zł
  Nowy model słynego NEPTUNA firmy Midland
 • nt

 • 1120 zł 972 zł
  Icom M411 bazowo-przenośny
 • nn